skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Web and Wireless Geographical Information Systems: 14th International Symposium, W2GIS 2015, Grenoble, France, May 21-22, 2015, Proceedings

Gensel, Jérôme ; Tomko, Martin;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Gensel, Jérôme (Editor) ; Tomko, Martin (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319182506 ; ISBN: 3319182501 ; E-ISBN: 9783319182513 ; E-ISBN: 331918251X ; DOI: 10.1007/978-3-319-18251-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...