skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reframing Information Architecture

Resmini, Andrea;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Resmini, Andrea (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319064918 ; ISBN: 3319064916 ; E-ISBN: 9783319064925 ; E-ISBN: 3319064924 ; DOI: 10.1007/978-3-319-06492-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...