skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sketch-based Interfaces and Modeling

Jorge, Joaquim ;Samavati, Faramarz;; Jorge, Joaquim (Editor) ; Samavati, Faramarz (Editor)

ISBN: 9781848828117 ; ISBN: 184882811X ; E-ISBN: 9781848828124 ; E-ISBN: 1848828128 ; DOI: 10.1007/978-1-84882-812-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...