skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Toxic Element Testing with Clinical Specimens

Dasgupta, Amitava (Editor)

Handbook of Drug Monitoring Methods: Therapeutics and Drugs of Abuse, pp.263-282

ISBN: 9781588297808 ; ISBN: 1588297802 ; E-ISBN: 9781597450317 ; E-ISBN: 1597450316 ; DOI: 10.1007/978-1-59745-031-7_14

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...