skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Precise Haptic Device Co-Location for Visuo-Haptic Augmented Reality

Eck, Ulrich ; Pankratz, Frieder ; Sandor, Christian ; Klinker, Gudrun ; Laga, Hamid

IEEE transactions on visualization and computer graphics, December 2015, Vol.21(12), pp.1427-41 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 26394430 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2015.2480087

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...