skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Design specific user interfaces for people with down syndrome using suitable WCAG 2.0 guidelines

Alonso-Virgos, Lucia ; Pascual Espada, Jordán ; Rodríguez Baena, Luis ; Crespo, Rubén

Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2018, Vol.9(5), pp.1359-1374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1868-5137 ; E-ISSN: 1868-5145 ; DOI: 10.1007/s12652-017-0539-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...