skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

More Playful User Interfaces: Interfaces that Invite Social and Physical Interaction

Nijholt, Anton;; Duh, Henry Been-Lirn (Editor) ; Nijholt, Anton (Editor) ; Nijholt, Anton (Editor)

Gaming Media and Social Effects

ISBN: 9789812875457 ; ISBN: 981287545X ; E-ISBN: 9789812875464 ; E-ISBN: 9812875468 ; DOI: 10.1007/978-981-287-546-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...