skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Parallel Computing: From Multicores and GPU's to Petascale. Proceedings of ParCO 2009

Chapman, Barbara ; Desprez, Frédéric ; Joubert, Gerhard ; Lichnewsky, Alain ; Peters, Frans ; Priol, Thierry

Advances in Parallel Computing

ISBN: 9781607505297 ; ISBN: 1607505290

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...