skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Parallel Corba Component Model for Numerical Code Coupling

Pérez, Christian ; Priol, Thierry ; Ribes, André

International Journal of High Performance Computing Applications, November 2003, Vol.17(4), pp.417-429 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1094-3420 ; E-ISSN: 1741-2846 ; DOI: 10.1177/10943420030174006

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...