skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

EFFECT OF ULTRAVIOLET RADIATION ON THE CATALYTIC ACTIVITY OF PROTEINASE

Ivanov, I.D ; Rakhleeva, E.E; Inst. of Microbiology, Moscow (Corporate Author)

Ukr. Biokhim. Zh., 38: 625-9(1966), 01 January 1966

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...