skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Präsentation mit STEP: Schnittstelle zwischen Computer-Graphik und CAD/CIM

Klement, Kornél; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

BeitrÃge zur Graphischen Datenverarbeitung,

ISBN: 9783642776243 ; ISBN: 3642776248 ; DOI: 10.1007/978-3-642-77624-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...