skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

CAD ’92: Neue Konzepte zur Realisierung anwendungsorientierter CAD-Systeme

Krause, Frank-Lothar ; Jansen, Helmut ; Ruland, Detlev; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Informatik aktuell,

ISBN: 9783642775314 ; ISBN: 3642775314 ; DOI: 10.1007/978-3-642-77531-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...