skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Human Computer Interaction: Vienna Conference, VCHCI '93, Fin de Siècle Vienna, Austria, September 20–22, 1993 Proceedings

Grechenig, Thomas ; Tscheligi, Manfred; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Lecture Notes in Computer Science,

ISBN: 9783540480525 ; ISBN: 3540480528 ; DOI: 10.1007/3-540-57312-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...