skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Visualization in Human-Computer Interaction: 7th Interdisciplinary Workshop on Informatics and Psychology Schärding, Austria, May 24–27, 1988 Selected Contributions

Gorny, Peter ; Tauber, Michael J; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Lecture Notes in Computer Science,

ISBN: 9783540471028 ; ISBN: 3540471022 ; DOI: 10.1007/3-540-52698-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...