skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interactive Systems:Design, Specification, and Verification: 9th International Workshop, DSV-IS 2002 Rostock, Germany, June 12–14, 2002 Revised Papers

Forbrig, Peter ; Limbourg, Quentin ; Vanderdonckt, Jean ; Urban, Bodo; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Lecture Notes in Computer Science,

ISBN: 9783540362357 ; ISBN: 3540362355 ; DOI: 10.1007/3-540-36235-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...