skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Requirements Engineering and Process Modelling in Software Quality Management— Towards a Generic Process Metamodel

Berki, Eleni ; Georgiadou, Elli ; Holcombe, Mike

Software Quality Journal, 2004, Vol.12(3), pp.265-283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9314 ; E-ISSN: 1573-1367 ; DOI: 10.1023/B:SQJO.0000034711.87241.f0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...