skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

SmartPads: a plug-N-play configurable tangible user interface

Hafidh, Basim ; Al Osman, Hussein ; Karime, Ali ; Alja’am, Jihad ; El Saddik, Abdulmotaleb

Multimedia Tools and Applications, 2014, Vol.72(2), pp.1507-1530 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-013-1459-z

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...