skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Compensated hypertrophy of cardiac ventricles in aged transgenic FVB/N mice overexpressing calsequestrin

Sato, Yoji ; Schmidt, Albrecht ; Kiriazis, Helen ; Hoit, Brian ; Kranias, Evangelia

Molecular and Cellular Biochemistry, 2003, Vol.242(1), pp.19-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-8177 ; E-ISSN: 1573-4919 ; DOI: 10.1023/A:1021196402952

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...