skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Concepts of Wildland Fire Protection of Cultural Monuments and National Parks in Greece. Case Study: Digital Telemetry Networks at the Forest of Ancient Olympia

Dimitrakopoulos, A.P. ; Mitrakos, Dimitrios ; Christoforou, Varnavas

Fire Technology, 2002, Vol.38(4), pp.363-372 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-2684 ; E-ISSN: 1572-8099 ; DOI: 10.1023/A:1020122516791

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...