skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Defining Open Software Architectures for Customized Remote Execution of Web Agents

Issarny, Valérie ; Saridakis, Titos

Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, 1999, Vol.2(3), pp.237-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1387-2532 ; E-ISSN: 1573-7454 ; DOI: 10.1023/A:1010008305297

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...