skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Generating native user interfaces for multiple devices by means of model transformation

Marin, Ignacio ; Ortin, Francisco ; Pedrosa, German ; Rodriguez, Javier

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering, 2015, Vol.16(12), pp.995-1017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2095-9184 ; E-ISSN: 2095-9230 ; DOI: 10.1631/FITEE.1500083

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...