skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Innovation policy and international relations: directions for EU diplomacy

Leijten, Jos

European Journal of Futures Research, 2019, Vol.7(1), pp.1-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2195-4194 ; E-ISSN: 2195-2248 ; DOI: 10.1186/s40309-019-0156-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...