skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Assessment of soil quality for agricultural purposes around the Barapukuria coal mining industrial area, Bangladesh: insights from chemical and multivariate statistical analysis

Rahman, Md. ; Howladar, M. ; Faruque, Mohammed

Environmental Systems Research, 2017, Vol.6(1), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2193-2697 ; DOI: 10.1186/s40068-017-0101-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...