skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A 3D localisation method in indoor environments for virtual reality applications

Song, Wei ; Liu, Liying ; Tian, Yifei ; Sun, Guodong ; Fong, Simon ; Cho, Kyungeun

Human-centric Computing and Information Sciences, 2017, Vol.7(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2192-1962 ; DOI: 10.1186/s13673-017-0120-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...