skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Using popular social network sites to support requirements elicitation, prioritization and negotiation

Seyff, Norbert ; Todoran, Irina ; Caluser, Kevin ; Singer, Leif ; Glinz, Martin

Journal of Internet Services and Applications, 2015, Vol.6(1), pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1867-4828 ; E-ISSN: 1869-0238 ; DOI: 10.1186/s13174-015-0021-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...