skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

ObasCId(-Tool): an ontologically based approach for concern identification and classification and its computational support

Parreira Júnior, Paulo ; Penteado, Rosângela

Journal of the Brazilian Computer Society, 2018, Vol.24(1), pp.1-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0104-6500 ; E-ISSN: 1678-4804 ; DOI: 10.1186/s13173-017-0067-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...