skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Enabling location-aware quality-controlled access in wireless networks

Kim, Hwangnam ; Kim, Hyun ; Lee, Suk ; Park, Eun-Chan ; Park, Kyung-Joon

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2011, Vol.2011(1), pp.1-19 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-1499 ; DOI: 10.1186/1687-1499-2011-102

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...