skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Eta' photoproduction on the proton for photon energies from 1.527 to 2.227 GeV

Dugger, M ; Ball, J P ; Collins, P ; Pasyuk, E ; Ritchie, B G ; Adams, G ; Ambrozewicz, P ; Anciant, E ; Anghinolfi, M ; Asavapibhop, B ; Asryan, G ; Audit, G ; Avakian, H ; Bagdasaryan, H ; Baillie, N ; Baltzell, N A ; Barrow, S ; Batourine, V ; Battaglieri, M ; Beard

Physical review letters, 17 February 2006, Vol.96(6), pp.062001 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9007 ; PMID: 16605984 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...