skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Schwermetallbelastung von Dreissena polymorpha in Donau und Drau und ihre Bedeutung als Bioindikator
Bioaccumulation of heavy metals in the zebra mussel Dreissena polymorpha in the rivers Danube and Drau and its role as a bioindicator organism

Luschützky, Evita

Umweltwissenschaften und Schadstoff-Forschung, 2005, Vol.17(2), pp.68-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0934-3504 ; E-ISSN: 1865-5084 ; DOI: 10.1065/uwsf2004.08.086

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...