skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Glial plasticity after hexahydrobenzene exposure

Campos-Ordonez, Tania ; Gonzalez-Perez, Oscar

Neural Regeneration Research, 2016, Vol.11(3), p.404-405 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1673-5374 ; DOI: 10.4103/1673-5374.179042

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...