skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effects of ‘apology-backlash’ recurrence on Korea–Japan relations

Hong, Sung

Korean Social Science Journal, 2016, Vol.43(2), pp.45-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-0368 ; E-ISSN: 2196-4424 ; DOI: 10.1007/s40483-016-0031-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...