skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Acetazolamide poisoning in a toddler

Baer, E ; Reith, D M

Journal of paediatrics and child health, August 2001, Vol.37(4), pp.411-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1034-4810 ; PMID: 11532068 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...