skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A novel requirements engineering approach for designing data warehouses

Kumar, Manoj ; Gosain, Anjana ; Singh, Yogesh

International Journal of System Assurance Engineering and Management, 2016, Vol.7(Supplement 1), pp.205-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0975-6809 ; E-ISSN: 0976-4348 ; DOI: 10.1007/s13198-015-0363-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...