skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

CLAUDETTE: an automated detector of potentially unfair clauses in online terms of service

Lippi, Marco ; Pałka, Przemysław ; Contissa, Giuseppe ; Lagioia, Francesca ; Micklitz, Hans-Wolfgang ; Sartor, Giovanni ; Torroni, Paolo

Artificial Intelligence and Law, 2019, Vol.27(2), pp.117-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-8463 ; E-ISSN: 1572-8382 ; DOI: 10.1007/s10506-019-09243-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...