skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Surface and groundwater pollution by organochlorine compounds in a typical soybean system from the south Pampa, Argentina

Gonzalez, Mariana ; Miglioranza, Karina ; Shimabukuro, Valeria ; Quiroz Londoño, Orlando ; Martinez, Daniel ; Aizpún, Julia ; Moreno, Víctor

Environmental Earth Sciences, 2012, Vol.65(2), pp.481-491 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-011-1328-x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...