skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Requirements Engineering for Product Service Systems

Berkovich, Marina ; Leimeister, Jan ; Krcmar, Helmut

Business & Information Systems Engineering, 2011, Vol.3(6), pp.369-380 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1867-0202 ; DOI: 10.1007/s12599-011-0192-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...