skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Robust adaptive fuzzy control for permanent magnet synchronous servomotor drives

Yang, Yansheng ; Zhou, Changjiu; Castillo, Oscar ; Melin, Patricia

International Journal of Intelligent Systems, February 2005, Vol.20(2), pp.153-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0884-8173 ; E-ISSN: 1098-111X ; DOI: 10.1002/int.20060

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...