skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

It sounds real when you see it. Realistic sound source simulation in multimodal virtual environments

Török, Ágoston ; Mestre, Daniel ; Honbolygó, Ferenc ; Mallet, Pierre ; Pergandi, Jean-Marie ; Csépe, Valéria

Journal on Multimodal User Interfaces, 2015, Vol.9(4), pp.323-331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-015-0185-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...