skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Primary prophylaxis of variceal bleeding

Robertson, Marcus ; Hayes, Peter

Hepatology International, 2018, Vol.12(1), pp.1-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1936-0533 ; E-ISSN: 1936-0541 ; DOI: 10.1007/s12072-018-9846-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...