skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Analysis of the B c + → D s + K ¯ 0 ∗ $\boldsymbol {B}_{\boldsymbol {c}}^{\boldsymbol {+}} {\boldsymbol \to } {\boldsymbol {D}}_{\boldsymbol {s}}^{\boldsymbol {+}} \overline {K}^{\mathbf {0}^{\ast }}$ decay

ASADI, A ; MEHRABAN, H

Pramana, 2017, Vol.88(1), pp.1-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-4289 ; E-ISSN: 0973-7111 ; DOI: 10.1007/s12043-016-1306-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...