skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Correction to: Information exchange standards for design, tolerancing and Additive Manufacturing: a research review

Xiao, Jinhua ; Anwer, Nabil ; Durupt, Alexandre ; Duigou, Julien ; Eynard, Benoît

International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), 2018, Vol.12(2), pp.767-768 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1955-2513 ; E-ISSN: 1955-2505 ; DOI: 10.1007/s12008-017-0439-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...