skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Disability Rights Meet Sex Workers’ Rights: the Making of Sexual Assistance in Europe

Garofalo Geymonat, Giulia

Sexuality Research and Social Policy, 2019, Vol.16(2), pp.214-226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1868-9884 ; E-ISSN: 1553-6610 ; DOI: 10.1007/s13178-019-0377-x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...