skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Customer engagement in service

Kumar, V. ; Rajan, Bharath ; Gupta, Shaphali ; Pozza, Ilaria

Journal of the Academy of Marketing Science, 2019, Vol.47(1), pp.138-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-0703 ; E-ISSN: 1552-7824 ; DOI: 10.1007/s11747-017-0565-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...