skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Cluster Randomized Trial of Interventions to Improve Work Conditions and Clinician Burnout in Primary Care: Results from the Healthy Work Place (HWP) Study

Linzer, Mark ; Poplau, Sara ; Grossman, Ellie ; Varkey, Anita ; Yale, Steven ; Williams, Eric ; Hicks, Lanis ; Brown, Roger ; Wallock, Jill ; Kohnhorst, Diane ; Barbouche, Michael

Journal of General Internal Medicine, 2015, Vol.30(8), pp.1105-1111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0884-8734 ; E-ISSN: 1525-1497 ; DOI: 10.1007/s11606-015-3235-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...