skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The neighborhood environment and obesity: Understanding variation by race/ethnicity

Wong, Michelle S. ; Chan, Kitty S. ; Jones-Smith, Jessica C. ; Colantuoni, Elizabeth ; Thorpe, Roland J. ; Bleich, Sara N.

Preventive Medicine, June 2018, Vol.111, pp.371-377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-7435 ; DOI: 10.1016/j.ypmed.2017.11.029

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...