skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluating the Ozioma cancer news service: A community randomized trial in 24 U.S. cities

Caburnay, Charlene A. ; Luke, Douglas A. ; Cameron, Glen T. ; Cohen, Elisia L. ; Fu, Qiang ; Lai, Choi L. ; Stemmle, Jonathan T. ; Paulen, Melissa ; Jackson, Lillie ; Kreuter, Matthew W.

Preventive Medicine, June 2012, Vol.54(6), pp.425-430 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-7435 ; DOI: 10.1016/j.ypmed.2012.04.010

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...