skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Optimal Older Adult Emergency Care: Introducing Multidisciplinary Geriatric Emergency Department Guidelines from the American College of Emergency Physicians, American Geriatrics Society, Emergency Nurses Association, and Society for Academic Emergency Medicine

Carpenter, Christopher R. ; Bromley, Marilyn ; Caterino, Jeffrey M. ; Chun, Audrey ; Gerson, Lowell W. ; Greenspan, Jason ; Hwang, Ula ; John, David P. ; Lyons, William L. ; Platts‐Mills, Timothy F. ; Mortensen, Betty ; Ragsdale, Luna ; Rosenberg, Mark ; Wilber, Scott

Journal of the American Geriatrics Society, July 2014, Vol.62(7), pp.1360-1363 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8614 ; E-ISSN: 1532-5415 ; DOI: 10.1111/jgs.12883

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...