skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Three aspects on solving queuing service system in Shanghai world expo

Gu, Jifa ; Xu, Shanying ; Fang, Yong ; Shi, Kan ; Lv, Benfu ; Peng, Geng ; Wang, Bo ; Song, Li ; Xie, Rong

Journal of Systems Science and Systems Engineering, 2013, Vol.22(3), pp.340-361 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1004-3756 ; E-ISSN: 1861-9576 ; DOI: 10.1007/s11518-013-5223-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...