skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A new encoder rate-allocation method for distributed video coding

Hao, Xiaoran ; Cai, Anni ; Zhuang, Bojin

Frontiers of Electrical and Electronic Engineering in China, 2011, Vol.6(4), pp.535-541 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1673-3460 ; E-ISSN: 1673-3584 ; DOI: 10.1007/s11460-011-0160-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...