skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

基于信息-物理-社会-思维融合空间的物联网科学技术体系研究
Cyber-physical-social-thinking space based science and technology framework for the Internet of Things

Ning, HuanSheng ; Liu, Hong

Science China Information Sciences, 2015, Vol.58(3), pp.1-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-733X ; E-ISSN: 1869-1919 ; DOI: 10.1007/s11432-014-5209-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...